Ātrā navigācija:
otrdiena, 26. septembris, 2017. gada 269. diena
< Mākslas skola uzņem audzēkņus
pirmdiena, 04.09.2017 09:52 Age: 22 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa, Informācija

IZSOLE


Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 737 m2 platībā un divstāvu nedzīvojamā - administratīvā ēka 185,9 m2 platībā, Atmodas ielā 17A, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 002 1207).

 

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 9900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 990,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 5.oktobrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017.gada 5.oktobrī plkst. 11.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

 

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754