Ātrā navigācija:
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena
< Neaizmirstamais brauciens
pirmdiena, 12.06.2017 08:23 Age: 253 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums


– zemes gabals 787 m2 platībā, dzīvojamā māja 70,6 m2 platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 30,1 m2, Tautas ielā 8, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001 002 1094).

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 420,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 20.jūlijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017.gada 20.jūlijā plkst. 11.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.    

 

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.