Ātrā navigācija:
ceturtdiena, 27. aprīlis, 2017. gada 117. diena
<  Atvērto durvju diena VSIA "Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikums" PIKC Struktūrvienībā Preiļi š.g. 6.aprīlī
otrdiena, 04.04.2017 13:28 Age: 23 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – vieglā automašīna VW TOURAN, valsts reģistrācijas numurs FV 2038.


Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1730,00 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 173,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 

   

Izsole notiks 2017.gada 26.aprīlī plkst.11.00..

    Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

   

Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Dunski, tālrunis 28338427.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.