Ātrā navigācija:
svētdiena, 18. februāris, 2018. gada 049. diena
< Noslēdzies “Latvijas Kultūras kanons Latvijas Simtgadei”
piektdiena, 09.02.2018 10:04 Age: 9 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvaldes īpašumā esoša kustamā manta - autobuss MERCEDES BENZ 0815, valsts reģistrācijas numurs HC 9617.


          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 300,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 27.februārim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018.gada 27.februārī plkst. 11.00..

     

   Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. 

 

   Autobusu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Vladislavu Rukmanu, tālrunis 26300417.

 

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.