Ātrā navigācija:
otrdiena, 24. oktobris, 2017. gada 297. diena
< Rīgas saksofonu kvarteta koncerts
piektdiena, 13.10.2017 08:12 Age: 11 Days
Category: Domes ziņas, Galvenā ziņa

Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums


– dzīvoklis Nr.1, Jaunā ielā 3, Krāslavā, ar kopējo platību 83,8 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 838/19822 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 2707).

 

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 290,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017.gada 15.novembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017.gada 15.novembrī plkst. 11.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

    

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.