Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / Pārrobežu projekti / E-WATER
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena

Projekta nosaukums

„Inovatīvi e-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai

(E-Water)

LLIII-127

Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Projekta mērķis

Uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu piedāvājumu patērētājiem

Ieviest e-water sistēmu Krāslavas, Preiļu, Līvānu un Utenas pašvaldību ūdenssaimniecībās, prezentēt projekta rezultātā iegūtos secinājumus, tehniskos atzinumus un jaunākās pētnieciskās tēmas vides jomā dabas resursu taupīgākai izmantošanai

Galvenās aktivitātes

Galvenās projekta aktivitātes -

1.       Darba grupas, pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības ūdenssaimniecības apsaimniekošanā iesaistītajiem darbiniekiem;

2.       izstrādāts „Pētījums un pamatojums naturālo resursu patēriņa uzskaites un kontroles sistēmas izveidei”;

3.       uzstādītasūdens patēriņa skaitītāju un mērījumu nolasīšanas iekārtas, kā arī atbilstoša programmatūra Krāslavā, Preiļos, Līvānos;

4.       izstrādātas instrukcijas jauno iekārtu lietošanas noteikumiem;

5.       veikta ūdens lietotāju aptauja;

6.       organizēta projekta noslēguma konference „Sabiedrības apziņas attīstība vides jomā”;

7.       Izdoti projekta bukleti utt..

Īstenošanas laiks

10.2010. – 10.2012.

 

Kopējās projekta izmaksas

390 760,00 EUR

ERAF finansējums –  332 146,00

Valsts budžeta finansējums un Krāslavas novada domes līdzfinansējums – 58614,00 EUR

Kontaktinformācija

Ilgvars Andžāns

Krāslavas novada dome

29406139, ilgvars.a(@)inbox(.)lv