Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ESF projekti / Sociālās rehabilitācijas programma
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4. /10/APIA/NVA/098

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un īstenošana krīzē nonākušajām ģimenēm Krāslavas novadā

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Īstenot sociālās rehabilitācijas programmu daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, bērniem bāreņiem un no vardarbības cietušiem bērniem Krāslavas novadā, sekmējot, ģimenes stabilitāti, drošību, veselīgu dzīvesveidu un atbildību bērnu audzināšanā, vardarbības mazināšanos ģimenēs tādējādi uzlabojot ģimenes pašorganizācijas spējas, aktivitāti, ģimenes sociālo funkcionēšanu, iesaistīšanos darba tirgū un ģimenes labklājības pieaugumu.

Projektā plānotās aktivitātes

Speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu (mākslas terapija, terapeitiskās metodes un īslaicīgās tehnikas darbā ar krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem,  supervīzija)

 Jaunas sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde projekta mērķa grupai. Tiks izveidota darba grupa, kas strādās pie jaunas sociālās rehabilitācijas programmas izstrādes krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm. Sociālās rehabilitācijas programmu izstrādās BSRC centra darbinieki un piesaistītais personāls.

Izstrādātā sociālā rehabilitācijas plāna ieviešana.

Rehabilitācijas programmas konsultāciju daļas ieviešana. Rehabilitācijas programma būs pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Projekta ietvaros profesionāļu komanda izstrādās katram indivīdam individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, notiks psihologa konsultācijas. Fiziskās veselības uzlabošanai klientiem tiks piedāvāta sākotnējā medicīniskā palīdzība un sporta nodarbības speciālista uzraudzībā.

Mērķa grupai tiks nodrošināta iespēja apgūt datora un interneta lietošanas iemaņas.

Publicitātes aktivitātes, vietējiem un reģiona mēdijiem tiks sniegta informācija par projekta norisi, kas arī tiks publicēta.

Īstenošanas laiks

2011. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. jūlijam

Projekta kopējais finansējums

Eiropas Sociālā Fonda finansējums 87798,71 Ls

Atbildīgā iestāde

Labklājības ministrija

http://www.lm.gov.lv/

Sadarbības iestāde

Nodarbinātības valsts aģentūra

www.nva.gov.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Gunta Čižika

Tālr.: 65615718

E-pasts: gunta(@)kraslava(.)lv