Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ESF projekti / Cilvēkresursi un nodarbinātība
otrdiena, 20. februāris, 2018. gada 051. diena

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   

 

 

Projekta nosaukums

Projekts Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/080 „Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaiste Krāslavas novadā”

Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Paaugstināt Krāslavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējā līmenī

Projektā plānotās aktivitātes

Projekta mērķis tiks sasniegts piesaistot Krāslavas novada domei divus nepieciešamos speciālistus: ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) speciālistu – Krāslavas novada Būvvaldes nodaļai un sociālo darbinieku – Krāslavas novada Sociālajam dienestam.

Lai Krāslavas novada domei piesaistītu divus jaunus speciālistus, tika izveidotas divas jaunas štata vietas iepriekš minētajās nodaļās,  un projekta īstenošanas laikā ĢIS speciālistam vismaz vienu reizi, bet sociālajam darbiniekam divas reizes tiek paredzētas apmācības/kursi kvalifikācijas celšanai.  

Pēc projekta noteiktā termiņa beigām, Krāslavas novada dome apņēmas nodrošināt minēto amata vietu saglabāšanu vismaz 6 mēnešus.

Īstenošanas laiks

01.09.2010. – 30.09.2012.

Projekta kopējais finansējums

Eiropas Sociālā Fonda finansējums 21 000 Ls, kas paredzēts sekojošām izmaksām: darba alga piesaistītajiem speciālistiem, apmācību izmaksas un darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas.

Krāslavas novada domes finansējums pēc 2012.gada 30. septembra – 4 779,66 Ls

Atbildīgā iestāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija www.vidm.gov.lv

Sadarbības iestāde

Valsts reģionālās attīstības aģentūra www.vraa.gov.lv

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv