Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ERAF projekti / Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums

Projekts Nr. 2009 / 0041 / 3DP / 3.1.3.1.0 / 08 / IPIA / VIAA / 063 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā”

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1. aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”

Iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads

Mājas lapa: www.kraslava.lv

Projekta īstenošanas vieta

Krāslavas Varavīksnes vidusskola

N.Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas novads

Projekta mērķis

Vispārējais mērķis – vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Krāslavas novadā.

Specifiskais mērķis – kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes modernizēšana Krāslavas novada Krāslavas Varavīksnes vidusskolas dabaszinātņu kabinetos.

Projektā īstenotās aktivitātes

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinību (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas programmu apguves iespējas Krāslavas novadā un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tika uzstādīts digitālās informācijas apstrādes sistēmas komplekts 20 darba vietām skolēniem, kā arī digitālās informācijas apstrādes sistēmas fizikas, bioloģijas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem. Lai papildus veicinātu skolēnu interesi par mācību priekšmetiem, tiks iegādātas arī ierīces, materiāli, piederumi un ķīmiskās vielas, lai mācību teoriju varētu papildināt ar dažādiem demontrējumiem, eksperimentiem un pētnieciskajiem darbiem. Projekta ietvaros tika veikta 4 mācību kabinetu (bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas) renovācija un uzstādītas jaunas mēbeles.

Īstenošanas laiks

01.04.2009. – 31.05.2011.

 

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 84 129,25 LVL, kas tiek finansēts no šādiem finanšu avotiem:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 71 509,86 LVL apmērā, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām,

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 6 309,68 LVL apmērā, kas sastāda 7,5% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām,

Krāslavas novada pašvaldības finansējums – 6 309,71 LVL apmērā, kas sastāda 7,5% no projekta kopējām attiecināmājām izmaksām.

 

Atbildīgā iestāde

Izglītības un zinātnes ministrija www.izm.gov.lv

 

Sadarbības iestāde

Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Aina Dzalbe

Tālr.: 65620286

E-pasts: aina.dzalbe(@)inbox(.)lv