Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2007 - 2015 / ELFLA projekti / LEADER / Ārpusģimenes aprūpes un krīzes centra pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Krāslavas novadā
sestdiena, 24. februāris, 2018. gada 055. diena

Projekta numurs un nosaukums

Projekts Nr. 13-03-LL22-L413101-000005

Ārpusģimenes aprūpes un krīzes centra pakalpojumu

 kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Krāslavas novadā

Īstenotājs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Uzlabot Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra (BSRC) "Mūsmājas" piedāvāto ārpusģimenes aprūpes un krīzes centra pakalpojumu kvalitāti, tādējādi sekmējot bez vecāku gādības palikušo bērnu un pārējo klientu drošību un dzīves kvalitāti.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros pašvaldība veica BSRC "Mūsmājas" vienkāršotu renovāciju, uzstādot 5 ugunsdrošās durvis, renovējot ieejas kāpnes, uzstādot uzbrauktuvi un margas. Īstenojot projektu, sekmēta Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra "Mūsmājas",  uz tā bāzes veidotā krīzes centra un Jauniešu mājas ugunsdrošības vides atbilstība sociālo pakalpojumu sniedzēju  prasībām, kā arī veicināta centra fiziskās vides pieejamība personām ar pārvietošanas grūtībām. Rezultātā vietējiem iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs un drošs ārpusģimenes aprūpes iestādes pakalpojums, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēka riska mazināšanai, novēršot traumatisma risku māmiņām ar bērniem ratiņos, klientiem ar īpašām vajadzībām, maziem bērniem, citu mērķa grupu klientiem.

Projekta aktivitātes

Bērnu sociālā rehabilitācijas centra „Mūsmājas” telpu vienkāršotu renovāciju veica SIA „BORG”.

Īstenošanas laiks

01.11.2013. – 03.09.2014.

Projekta kopējais finansējums

Projekta kopējais finansējums EUR 11 516,89 ar PVN.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 6402,92, kas sastāda 90% no attiecināmajām (EUR 7114,36) izmaksām.

Krāslavas novada domes finansējums ir EUR 711,44, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām,  neattiecināmajām izmaksām 2400,41 EUR apmērā un PVN  2002,12 EUR.

Atbildīgā iestāde

Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv

 

Sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv

Bērnu sociālās  rehabilitācijas centrs „Mūsmājas”

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Gunta Ahromkina

Tālr.: 65620286

E-pasts: gunta@kraslava.lv

Mājas lapa:  www.kraslava.lv

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV-5601

 

Darba laiks/Pieejamība

 

 

Atbilstoši institūcijas un struktūrvienību darba laika grafikam.