Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2016 - 2020 / ELFLA 2014 - 2020 / Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos / Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos II kārta (Krāslavas novada Kombuļu, Izvaltas un Krāslavas pagastos)
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos II kārta (Krāslavas novada Kombuļu, Izvaltas un Krāslavas pagastos)”

Nr. 17-03-A00702-000027

Atbalsta institūcija: Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pasākums: Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (A007.02)

Pasākuma mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Pārbūvēt pašvaldības grants ceļu posmus:

  • Izvaltas pagastā ceļa Iz-14 “Kalvīši – l.Ģengeri – Mazie Suveizdi - Izvalta” posmu 0,00 – 1,70 km
  • Kombuļu pagasta ceļa Ko-1 “Kombuļi – L.Zīmaiši” posmu 0,00 – 3,94 km
  • Krāslavas pagasta ceļa Kr-2 “Kalte – Krasnoļenka” posmu 1,00 – 2,79 km

 

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tika veikta trīs pašvaldības ceļu posmu pārbūve Izvaltas, Kombuļu un Krāslavas pagastos. No projekta līdzekļiem tika attiecināta ceļu pārbūve, būvuzraudzība, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība:

  • Ceļa Iz-14 “Kalvīši – l.Ģengeri – Mazie Suveizdi - Izvalta” pārbūvi veica SIA “Ošukalns”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Ceļu komforts”.
  • Ceļa Ko-1 “Kombuļi – L.Zīmaiši” pārbūvi veica SIA “MIKOR”, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Projektēšanas birojs “AUSTRUMI””.
  • Ceļa Kr-2 “Kalte – Krasnoļenka” pārbūvi veica SIA “Ošukalns” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “Projektēšanas birojs “AUSTRUMI””.
  • Būvuzraudzību nodrošināja SIA “VTV 14”.

Projekta rezultātā labuma guvēji (uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļus izmanto savas uzņēmējdarbības vajadzībām):

·        Vismaz 10 z/s

·        Vismaz 5 p/s

·        Vismaz 1 k/s

·        Vismaz 2 SIA

Īstenošanas laiks

27.03.2017. – 31.08.2017.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās projekta izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas:

ELFLA finansējums (90%)

Pašvaldības līdzfinansējums (10 %)

Pašvaldības ieguldījums:

512 293,16 EUR

497 972,15 EUR

448174,94 EUR

49 797,21 EUR

14 321,01 EUR

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja:

Aina Dzalbe

Tālr. 65620286, e-pasts aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

 

Ceļu inženieris:

Vladimirs Bluss

Tālr. 65620031, e-pasts celi(@)kraslava(.)lv

 

 

Publicitāte par projektu:

 

·       24.09.2015.http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/notiks-apspriede-par-atbalstu-celu-tikla-uzlabosanai-kraslavas-novada-lauku-teritorija/

·       12.10.2015. http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//apsprieda-grants-celu-atjaunosanu.html

·       13.10.2015. Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts “Ezerzeme” Nr. 78 (8977)

·       28.04.2017. http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagastos-turpinas-grants-celu-parbuves-darbi.html

·       27.04.2017. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/pagastos-turpinas-grants-celu-parbuves-darbi/

· 11.08.2017.http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/archive/2017/08/article/pabeigta-celu-posmu-parbuve-tris-kraslavas-novada-pagastos-bet-programma-turpinas/

·       14.08.2017. http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//parbuve-celus-pagastos.html

·       Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē, ziņu lapa Nr. 16/2017

 

·       01.09.2017. Krāslavas novada domes informatīvais izdevums “Krāslavas Vēstis” Nr.13(299)