Ātrā navigācija: Pašvaldība / Projekti 2016 - 2020 / ELFLA 2014 - 2020 / Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos / Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos I kārta (Robežnieku un Skaistas pagasti)
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Projekta nosaukums, Nr., cita informācija par projektu

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos I kārta (Robežnieku un Skaistas pagasti)”

Nr. 16-03-A00702-000020

Atbalsta institūcija: Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv)

Fonda nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Pasākums: Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (A007.02)

Pasākuma mērķis: atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta iesniedzējs

Krāslavas novada dome

Projekta mērķis

Pārbūvēt pašvaldības grants ceļus:

  • Robežnieku pagastā ceļa “Skuķi – Blusi” posmu 0,00 – 2,36 km
  • Skaistas pagasta ceļa “Traptišķi – Lūņi – Traptišķi” posmu 0,00 – 1,62 km

 

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tika veikta divu pašvaldības ceļu posmu pārbūve Robežnieku un Skaistas pagastos. No projekta līdzekļiem tika attiecināta ceļu pārbūve un būvuzraudzība:

  • Ceļu pārbūvi veica SIA “Ošukalns”.
  • Būvuzraudzību nodrošināja SIA “VTV 14”.

Projekta rezultātā labuma guvēji (uzņēmumi, kuri projektā plānoto ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības vajadzībām):

·         Vismaz 10 z/s

·         Vismaz 2 p/s

·         Vismaz 1 SIA

Īstenošanas laiks

12.08.2016. – 01.02.2017.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas

Kopējās projekta izmaksas:

Kopējās attiecināmās izmaksas:

ELFLA finansējums (90%)

Pašvaldības līdzfinansējums (10 %)

Pašvaldības ieguldījums:

381 225,70 EUR

378 022,72 EUR

340 220,45 EUR

37 802,27 EUR

3 202,98 EUR

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja:

Aina Dzalbe

Tālr. 65620286, e-pasts aina.dzalbe(@)kraslava(.)lv

 

Ceļu inženieris:

Vladimirs Bluss

Tālr. 65620031, e-pasts celi(@)kraslava(.)lv

 

Publicitāte par projektu:

 

·      24.09.2015.http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/notiks-apspriede-par-atbalstu-celu-tikla-uzlabosanai-kraslavas-novada-lauku-teritorija/

·      12.10.2015. http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//apsprieda-grants-celu-atjaunosanu.html

·      13.10.2015. Aglonas, Dagdas un Krāslavas novadu laikraksts “Ezerzeme” Nr. 78 (8977)

·      24.10.2016. http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/tiek-parbuveti-pirmie-grants-celi/

·      25.10.2016.http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//tiek-parbuveti-pirmie-grants-celi//year/2016/month/10.html

 

·      28.10.2016. Krāslavas novada domes informatīvais izdevums “Krāslavas Vēstis” Nr.17(282)