Ātrā navigācija: Pašvaldība / Normatīvie akti
ceturtdiena, 22. februāris, 2018. gada 053. diena


Saistošie noteikumi

Par sabiedrisko kārtību Krāslavs novadā

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Krāslavas novadā

Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas Slimokase” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi

Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi

Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana un aizsardzība

Krāslavas pilsētas un Ezerkalna ciema ūdensapgādes, un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Krāslavas novadā

Krāslavas novada kapsētu uzturēšanas noteikumi

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novadā

Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

 Par kārtību, kādā saskaņojama koku ciršana ārpus meža zemes

Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā

Par klasiskā cūku mēra izplatīšanās ierobežojumiem Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Par Krāslavas novada pašvaldības simboliku

Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā

Par licencētajām zemūdens medībām Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Krāslavas novadā”

 Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Krāslavas novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodekss

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā

Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (konsolidēti)

Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2011/5 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas novada iedzīvotājiem

Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā (precizētie)

Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķiršanu

Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu _Algotie pagaidu sabiedriskie darbi_  (konsolidēta)

Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Grozījumi pašvaldības nolikumā

Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi atzīšanu par spēku zaudējušiem

Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu - Licencētās programmas

Par pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Krāslavas novadā