Ātrā navigācija: Pašvaldība / Attīstības dokumenti / Attīstības programma
piektdiena, 23. februāris, 2018. gada 054. diena

Par uzraudzības ziņojumu Krāslavas novada attīstības programmai

2017. gada sākumā Krāslavas novada attīstības programmai 2012. - 2018. gadam izstrādāts uzraudzības ziņojums  par 2015. - 2016. gadu. 

 

Dokumentā veikta situācijas analīze, novērtēta sociālekonomisko rādītāju tendence, sniegta informācija par lielākajiem īstenotajiem un uzsāktajiem attīstības projektiem.

 

Uzraudzības ziņojums

 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizēšanu

Krāslavas novada dome ir atkārtoti aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, ņemot vērā jaunāko pieejamo informāciju par pieejamajām atbalsta programmām un to nosacījumiem. Veiktie papildinājumi neietekmē sākotnēji uzstādītos stratēģiskos novada attīstības mērķus un prioritātes.

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 25.augusta domes sēdē (prot.Nr.10, #1) un ar tiem var iepazīties šeit:

 

Pielikums Nr.7 Investīciju plāns (2016. – 2018.gadiem)

 

Lēmuma izraksts

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Krāslavas novada dome, ņemot vērā Koordinācijas padomes komentārus attiecībā uz Investīciju plānā paredzētajiem projektiem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstību, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam investīciju plānu 2016. – 2018.gadam ar tā kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.7), kā arī Uzņēmējdarbībai pielāgojamo teritoriju/objektu sarakstu (pielikums Nr.8). 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 21.aprīļa domes sēdē (prot.Nr.4, #10) un ar tiem var iepazīties šeit: 

 

Par Krāslavas novada attīstības programmas aktualizēšanu

Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, Krāslavas novada dome, ņemot vērā jaunos uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, ir aktualizējusi Krāslavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam un konkrēti – tās rīcības plānu, investīciju plānu 2016. – 2018.gadam, degradēto teritoriju/objektu sarakstu, kas prioritāri virzāmi uz SAM 3.3.1. un 5.6.2.aktivitātēm, kā arī aktīvāko Krāslavas novada nevalstisko organizāciju sarakstu. 

 

Minētie dokumenti apstiprināti 2016.gada 28.janvāra domes sēdē (prot.Nr.1, #27) un ar tiem var iepazīties šeit: 

Pielikumi:

Aktualizēta Krāslavas novada attīstības programma 2012.-2018. gadam

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības vadību, citām nodaļām, iestādēm un nozaru pārstāvjiem 2014. gadā aktualizēja Krāslavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, īpašu uzmanību veltot rīcības plānam un investīciju plānam, ņemot vērā jaunos nozaru politikas uzstādījumus ES finansējuma piesaistei 2014. - 2020. gada plānošanas periodā. Ir izstrādāts arī potenciālo teritoriju saraksts uzņēmējdarbības attīstībai, lai sekmētu darbavietu radīšanu un privāto investīciju piesaisti.

 

Aktualizētais dokuments ir apstiprināts Krāslavas novada domes sēdē 2014. gada 23.decembrī (prot. nr. 16, 24§).

 

Pielikumi:

 

Krāslavas novada attīstības programma

 

    

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 2010.gada 28.janvārī pieņemto lēmumu „Par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 39.§.), pašvaldības darba grupa uzsāka vidējā termiņa attīstības dokumenta izstrādi.

2010. gadā pašvaldība organizēja iedzīvotāju aptauju, dažādu jomu ekspertu un uzņēmēju tematiskās darba grupas par lauku teritoriju, vides un tūrisma ilgtspējīgu attīstību, veselības aizsardzību un sociālo aprūpi, ekonomiku un uzņēmējdarbību, kultūru un sportu, kā arī apkopoja un analizēja informāciju un statistiku. Izstrādāto attīstības programmas 1. redakciju apstiprināja 2010. gada 29.jūlija Krāslavas novada domes sēdē un dokumentu nodeva sabiedriskajai apspriešanai. 2010. gada vasarā notika vairākas apspriešanas sanāksmes visā novada teritorijā; darba grupa iedzīvotāju un ekspertu viedokļus iestrādāja dokumentā. 2011. gada janvārī un februārī pašvaldība saņēma Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par procedūras nepiemērošanu. 2011.pašvaldības darba grupa veica datu aktualizāciju un izstrādāja attīstības programmas gala redakciju.

Attīstības programmas aktuālā redakcija tika apstiprināta par galīgo redakciju 2011.gada 24. novembra Krāslavas novada domes sēdē (prot. Nr. 4) un nosūtīta Latgales plānošanas reģionam (LPR) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinumu saņemšanai.

2012. gada 1.februārī saņemts LPR atzinums, kurā attīstības dokuments atzīts par atbilstošu normatīvajiem aktiem un Latgales reģiona teritorijas plānojumam 2006. – 2026. gadam, savukārt 21.februārī saņemts pozitīvs VARAM atzinums, kurā Krāslavas novada attīstības programma pozitīvi novērtēta. Labklājības ministrijas ieteikumi attīstības programmas pilnveidošanai saņemti 2012. gada 13. jūnijā, kad pašvaldība sekmīgi prezentēja savu attīstības programmu Koordinācijas padomes sēdē Rīgā. Institūciju ieteikumi iespēju robežās iestrādāti attīstības programmā.

Krāslavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam gala redakcija apstiprināta 2012. gada 21. jūnija sēdē un pieejama Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā), domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv .

Pielikumi: